නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

Call of Duty Black Ops 2 - Direct download 14.7GBCall of Duty Black Ops 2 system requirements (minimum)
 • CPU: 2.4 GHz dual core Intel or AMD CPU, Intel Core 2 Duo or AMD Phenom X2 series
 • RAM: 2GB of system memory
 • Graphics: DirectX 10 compatible card with 512 MB RAM or more. Nvidia 7-series or AMD Radeon 3000 series GFX cards. Or the new Intel HD-4000 integrated graphics processor.
 • Operating system: Windows Vista 32 bit
 • DirectX compatible sound card
 • 8 GB of hard drive space


Call of Duty Black Ops 2 system requirements (recommended)
 • CPU: 2.4 GHz quad core Intel or AMD processor, Core i5 or Phenom X4 or equivalent
 • RAM: 2GB, or 4GB if you’re running 64-bit OS
 • Graphics: DirectX 10 or DX11 compatible card with 1GB of video memory, Nvidia 400-series or AMD 5000-series or better.
 • Operating system: Windows 7 64-bit
 • DirectX compatible sound card
 • 8 GB of hard drive space


http://www.p30world.com/p30images/4/1391/08/Call.of.Duty.Black.Ops.2.sc1.jpgcomments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.