නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

Sleeping Dogs මෙගාබයිට් 970 කෑලි 10 කෙලිංම බාගන්න. | FULL Complete

මේක GTA වගේ ගේමක්.
Minimum requirements:

OS: Windows Vista or Windows 7
Processor: Core 2 Duo 2.0 GHz or Althon X2 2.4 GHz
RAM: 2GB
Graphic card: DirectX 10 or 11 compatible Nvidia or AMD ATI card, ATI Radeon 3870 or higher, Nvidia GeForce 8800 GT or higher
Graphics card memory: 512 MB
Sound card: DirectX compatible sound card
Hard drive: 15 GB

Recommended system requirements:

OS: Windows 7 64-bit
Processor: Quad-core Intel or AMD CPU
RAM: 4GB
Graphics card: DirectX 11 Nvidia or AMD ATI card, Nvidia      GeForce GTX 560 or ATI Radeon 6950
Graphics card memory: 1 GB
Sound card: DirectX compatible sound card
Hard drive: 15 GB


පහත ලිංකු ඔයාගෙ IDM එකට Past කරලා බා ගන්න.

\Part 1  \Part 2  \Part 3  \Part 4  \Part 5  \Part 6  \Part 7  \Part 8  \Part 9  \Part 10  comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.