නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

Snow White and the Huntsman 2012 Bluray


  පහත ඕනෑම ලිංකුවක් ඔබගේ IDM එකට Past කර බාගන්න.

720p  http://s6.farskids243.com/Aria/Movie/Snow%20White%20and%20the%20Huntsman%20(2012)%20BluRay%20720p%20%5BF%20A%20R%20S%20K%20I%20D%20S%20.%20C%20O%20M%5D.mkv

http://tv.onlinefa130.in/1391/6/Snow.White.and.the.Huntsman.2012.EXT.720p.x264.mkv

http://s1.star2music1.tk/dl/1391/Shahrivar/Film/Snow%20White%20and%20the%20Huntsman%20720p%20%5bS2M%5d.mkv


1080p

http://s1.star2music1.tk/dl/1391/Shahrivar/Film/Snow%20White%20and%20the%20Huntsman%201080p%20%20%5bS2M%5d.mkv

comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.