නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

BattleShip 2012 Bluray | 720p & 1080p - Direct Download
මෙම ලිංකු ඔබේ IDM එකට Past කර බා ගන්න.
720p  (798MB)
http://dl.takfilm3.in/mohsen/movie/5-91/1/Battleship%20(2012)%20720p-(TakFilm).mkv
1080p (1.65GB)
http://dl.takfilm3.in/mohsen/movie/5-91/1/Battleship%20(2012)%201080p-(TakFilm).mkv


comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.