නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

Prototype 2 - Direct DownloadMinimum System Requirement
CPU: 2.3 GHz dual-core Intel or AMD processor
RAM: 1 GB system memory
Graphics: DirectX 9 compatible card with 512 MB RAM, Nvidia 200-series or Radeon 3000-series or better.
Operating system: Windows XP Service Pack 2
DirectX compatible sound card
12 GB of free hard disk space

Recommended System Requirements
CPU: 2.4 GHz Quad Core Intel or AMD processor
RAM: 2GB system memory
Graphics: DirectX 10 compatible 1 GB graphics card, Nvidia 400 series or AMD 5000 series or better.
Operating system: Windows 7
DirectX compatible sound card
12 GB of free hard disk space 
FULL GAME + RADNET DLC

Title: Prototype 2

Genre: Action, Adventure

Developer: Radical Entertainment

Publisher: Activision
Release Date: Jul 24, 2012
Languages: English, French, German, Italian, Spanish  RADNET is an awesome collection of over 55 in-game pieces of content – including Events, Friend vs. Friend competitive score Challenges and weekly themed Rewards that compliment and expand the game experience. Included in those ‘Rewards’ are exclusive items such as Behind-the-Scenes videos from the development team and bonus Mutations for Sgt. James Heller in the game’s main campaign. 100% FREE and at no extra cost if you pre-order PROTOTYPE 2.

  RADNET FEATURES:

  Over 55 unique pieces of digital content accessible at launch at no extra charge.

  20 Events Death-defying chopper races, intense combat scenarios plus more!
  20 Challenges Compete with and beat your friends’ best scores!
  5 Exclusive ‘Behind The Scenes’ Videos
  5 Exclusive Sgt James Heller Mutation Abilities
  5 Bonus Unlock Abilities for Sgt James Heller
  Alex Mercer Skin unlock – the ultimate fan reward
  Screenshots:


  image

  image

  image

  image

  image


  Downloads
  Part 1  Part 2  Part 3  Part 4  Part 5  Part 6  Part 7  Part 8  Part 9  comments here

  සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

  ප්‍රසිද්ධ ලිපි

  පුංචි සින්ඩිය

  Total Pageviews

  අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

  එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.