නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

මැක්ස් පේන් 3 - Direct downloadSystem Requirements


Minimum:
  • Windows 7/Vista/XP
  • Intel Dual Core 3GHz or AMD equivalent
  • 3GB System RAM
  • NVIDIA GeForce 450 512MB RAM or AMD Radeon HD 4870 512MB RAM
Recommended:
  • Windows 7/Vista/XP
  • Intel i7 Quad Core 2.8GHz or AMD equivalent
  • 3GB System RAM
  • NVIDIA GeForce 480 1GB RAM or AMD Radeon HD 5870 1 GB RAM


Downloads Links comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.