නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

Mafia 2 - Direct - 3 Parts
Minimum System Requirements
OS: Windows XP/Vista/7
Processor: Intel Core 2 Duo @ 3.0 GHz / AMD Athlon 64 X2 3600+
Memory: 1.5 Gb
Hard Drive: 8 Gb free
Video Memory: 512 Mb
Video Card: nVidia GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600
Sound Card: DirectX Compatible
Keyboard
Mouse

Recommended System Requirements
OS: Windows XP/Vista/7
Processor: Intel Core 2 Quad @ 2.5 Ghz / AMD Phenom X4 @ 2.5 Ghz
Memory: 2 Gb
Hard Drive: 10 Gb free
Video Memory: 1 Gb
Video Card: nVidia GeForce 9800 GTX / ATI Radeon HD 3870
Sound Card: DirectX Compatible
Keyboard
Mouse

Download

comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.