නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

Driver Pack Solution 12.3 Final upto 17.03.2012 Windows7. XP.Vista(x32-x64)All PC
Description

Installation Note :-
1.Burn the content of DRPSu12.3-Final(Dnt DRPSu12.3-Final folder individually)
2.After burning it is ready for use
OR
1.Install power iso
2.open DRPSu12.3-Final folder
3.Select All file(CRTL+A)
4.Make a iso file
5.Mount & use it
Additional Note :-
This package contain some additional software (Ex- utorrent, Firefox, FoxitReader, K-Lite Codec Pack,
Avira etc) if u dnt need it so unselect them when u will install driver
image
image


comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.