නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

The Dark Knight Rises 2012 OST


The Dark Knight Rises full OST 2012 (mp3) 320Kbps [Mediafire]


 
No.TitleLength
1."A Storm Is Coming"  0:37
2."On Thin Ice"  2:55
3."Gotham’s Reckoning"  4:08
4."Mind If I Cut In?"  3:27
5."Underground Army"  3:12
6."Born In Darkness"  1:57
7."The Fire Rises"  5:33
8."Nothing Out There"  2:51
9."Despair"  3:14
10."Fear Will Find You"  3:08
11."Why Do We Fall?"  2:03
12."Death By Exile"  0:23
13."Imagine The Fire"  7:25
14."Necessary Evil"  3:16
15."Rise"  7:11
Total length:
51:20http://download.dotnex.net/

comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.