නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

Civilization V // PC // Game // Direct // DownloadMinimum Requirements
  • Operating System: Windows® XP SP3/ Windows Vista SP2/ Windows 7 
  • Processor: Dual Core CPU 
  • Memory: 2GB RAM 
  • Hard Disk Space: 8 GB Free 
  • DVD-ROM Drive: Required for disc-based installation 
  • Video: 256 MB ATI HD2600 XT or better, 256 MB nVidia 7900 GS or better, or Core i3 or better integrated graphics 
  • Sound: DirectX 9.0c-compatible sound card 
  • DirectX: DirectX version 9.0c

Download(4.70GB):  Part 1    Part 2    Part 3    Part 4    Part 5


comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.