නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

The Amazing Spider Man OST 2012


The Amazing Spider Man OST 2012

The Amazing Spider Man OST WEB 2012 Mediafire 1. "Main Title - Young Peter" 
2. "Becoming Spider-Man"  
3. "Playing Basketball"  
4. "Hunting for Information"  
5. "The Briefcase"  
6. "The Spider Room - Rumble in the Subway"
7. "Secrets"   James Horner
8. "The Equation"  
9. "The Ganali Device"  
10. "Ben's Death"  
11. "Metamorphosis"  
12. "Rooftop Kiss"  
13. "The Bridge"  
14. "Peter's Suspicions"  
15. "Making a Silk Trap"  
16. "Lizard at School!"  
17. "Saving New York"  
18. "Oscorp Tower"  
19. "I Can't See You Anymore"
20. "Promises - End Titles"  


http://download.dotnex.net/comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.