නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

Acunetix Web Vulnerability Scanner Build 8 2012 + Crack
මේකන් කරන්නෙ වෙබ් අඩවියක ආරක්ෂමය නැති තැන් තිබෙනවානං එවා පෙන්වා දීම. ඒකියන්නෙ හැකරොන්ට රිංගන්න පුළුවන් තැන් පෙන්වා දීම. මේකෙ ඔයාගෙ වෙබ් අඩවියේ ආරක්ෂාව තබාගන්න ගොඩක් උදව්වේවි.
www.acunetix.comFeatured Improvements

 • Additional .NET AcuSensor support for .NET versions 3, 3.5, 4
 • Improved blind SQL injection timing tests for PostgreSQL
 • Improved blind SQL injection timing tests for request-timeout situations
 • Logs are now flushed to the log-file every 10 seconds when running in console mode
 • Scheduler feature: notification bar appears if the connection with the server is lost
 • Bug Fixes
 • Crash (runtime passive analysis) when “Disable Crawler Aerts” option is enabled
 • Problem with logging of HTTP_Anomalies when running multiple instances
 • Problem with writing to temp folder when running multiple instances
 • Issue with saving application logs to an invalid folder when running the Scheduler
 • Crash when multiple instances of WVS try to detect custom 404 error-page patterns
 • Scan does not resume correctly when the Scheduler automatically resumes a scan
 • Issue with retest functionality for web application scripts
 • Proxy crash, commonly when the process is already executing
 • Settings in use by another instance cannot be saved as a Scan Settings Template
 • Reporter crash when the text in the alert details is too long
 • Periodical vulnerability reports show incorrect publishing date
 • Database ID allocation is now synchronized between multiple WVS instances
 • Scan results cannot be download from the Scheduler since Internet Explorer 7 cache is not used
 • HTML report format is missing from the Scheduler web interface
 • Installer assigns full permissions to the license file (non-admin users receive an error when scanning)
 • Fixed the Scheduler’s Add Scan dialog on Internet Explorer 9
 • Errors related to a browser-tab do not appear if a different tab is being viewed
 • Malfunction with some Advanced Penetration testing tools when used through a proxy server
 • XSS tests are no longer case-sensitive
 • Scheduler returns invalid error message when connecting to password-protected applications
 • Scheduler not scanning password-protected applications
 • Crash with AcuSensor for .NET
 • False positives are saved for each user instead of globally
 • Changes to application settings not synchronized across multiple instances
 • Typos in UI
 • Reporter RTF-export malfunction
 • Reporter sets incorrect filename for exported and saved reports
 • Text wrap working inconsistently across reports

comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.