නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

Google Chrome එකේ එන--"Kill Facebook" "Aw, Snap!" Error-- එක හදමු.


Chrome අයිකන් එකේ right click කරලා Properties යන්න.
Target  කියන තැන පෙන්නාවි 
C:\Documents and Settings\your name\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
කියලා එකක්.
 chrome.exe කියන එකට මෙහායින් ස්පේස් එකක් දීලා -no-sandbox කියන එක පේස්ට් කරන්න.


හරියට පහත වගේ බලන්න.

C:\Documents and Settings\your name\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe -no-sandbox
comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.