නිවේදනයයි!


නීති විරෝධී ලෙස මෘදුකාංග බෙදා හැරීම නවතා දමන ලඳි.
සිදුවූ අපහසුතාවට බලවත් කනගාටුව!

Command prompt එකෙන් චැට් කරමු.


ඔයාට යාලුවගෙ IP එක ඕන.

Notepad එකට මේ කෝඩ් එක දාන්න

@echo off
:A
Cls
echo MESSENGER
set /p n=User:
set /p m=Message:
net send %n% %m%
Pause
Goto A


"Messenger.Bat" කියලා
 save කරන්න.

දැන් ඒක ඩබල් ඔබලා ඕපන් කරන්න.

මෙහෙම එකක් ඒවි.


 
යාලුවගෙ IP එක දීලා එනටර් දෙන්න.

 දැං ඉතිං චැට් කරන්න.

නියමයිනෙ?

comments here

සතියේ ප්‍රසිද්ධ ලිපි

ප්‍රසිද්ධ ලිපි

පුංචි සින්ඩිය

Total Pageviews

අපගේ නවතම ලිපි සැණෙකින් අවශ්‍යද?

එසේනම්, Follow skiddowNET ටයිප් කොට 40404 ට SMS එකක් එවන්න(අයකිරීම් නොමැත). එසේත් නැතිනම් ඔබගේ email ලිපිනය පහතින් ඇතුළත්කොට Subscribe කරන්න.